Leetcode 三数之和

2023-04-27

三数之和

给你一个整数数组 nums ,判断是否存在三元组 [nums[i], nums[j], nums[k]] 满足 i != j、i != k 且 j != k ,同时还满足 nums[i] + nums[j] + nums[k] == 0 。请

你返回所有和为 0 且不重复的三元组。

注意:答案中不可以包含重复的三元组。

解法

三数之和如何去重是一个比较棘手的问题,在考虑的时候分别考虑对三个数的去重:

 • 对于第一个数,如果遇到相同的直接跳过即可。但是注意应该使用
  if i > 0 && nums[i] == nums[i - 1] {
   continue
  }
  

  而不是

  if nums[i] == nums[i + 1] {
   continue
  }
  

  使用第二种写法会直接使得[-1, -1, 2]这种情况漏掉

 • 对于第二个第三个数,略过所有重复的第二个和第三个数,考虑[0, 0, 0, 0]这种情况

代码

func threeSum(nums []int) [][]int {
	// 存放答案
	result := [][]int{}
	// 排序
	sort.Ints(nums)
	// nums长度
	n := len(nums)
	for i := 0; i < n-2; i++ {
		a := nums[i]
		// 如果第一个数就比0大,就跳出
		if a > 0 {
			break
		}
		if i > 0 && nums[i] == nums[i-1] {
			continue
		}
		// 找第二个数的指针
		leftP := i + 1
		// 找第三个数的指针
		rightP := n - 1
		for leftP < rightP {
			if a+nums[leftP]+nums[rightP] == 0 {
				//找到了一个三元组
				result = append(result, []int{a, nums[leftP], nums[rightP]})
				//为后两个数去重,防止找到重复的
				leftP++
				for leftP < rightP && nums[leftP] == nums[leftP-1] {
					leftP++
				}
				rightP--
				for leftP < rightP && nums[rightP] == nums[rightP+1] {
					rightP--
				}
			} else if a+nums[leftP]+nums[rightP] > 0 {
				rightP--
			} else {
				leftP++
			}
		}
	}
	return result
}

性能:

执行用时:40 ms, 在所有 Go 提交中击败了94.49%的用户
内存消耗:7.4 MB, 在所有 Go 提交中击败了70.64%的用户
通过测试用例:312 / 312

评论